Ważne dla mieszkańców

Dla Krakowian

position-image

Co to są sztuczne pola elektromagnetyczne?

Energia elektromagnetyczna jest najstarszą formą natu­ralną energii we wszechświecie i jako taka jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmów żywych. Wszystkie źródła pól elektromagnetycznych można podzie­lić na: naturalne – występujące na Ziemi i we wszechświecie oraz sztuczne, które wytwarzane są przez różnego rodzaju urządzenia komunikacji bezprzewodowej. Według Świato­wej Organizacji Zdrowia (WHO), sztuczne PEM są jednym z najbardziej powszechnych i najszybciej rozwijających się czynników zanieczyszczających nasze środowisko. Efek­ty działania pól elektromagnetycznych są niewyczuwalne przez zmysły człowieka, dlatego są trudne do rozpoznania.

Na świecie nie ma jednolitych wytycznych dopuszczalne­go poziomu zanieczyszczenia sztucznymi polami elektro­magnetycznymi. W Polsce obowiązujące limity poziomów PEM do dnia 1 stycznia 2020 roku dla częstotliwości z za­kresu 3 MHz do 300 GHz wynosiły 7 V/m. Rozporządze­niem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku, w spra­wie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku normy te zostały podwyższone. Obecnie obowiązujące poziomy promieniowania elektromagnetycz­nego dla miejsc dostępnych dla ludności wynoszą 61 V/m w zakresie częstotliwości od 2 do 300 GHz. Powyższe nor­my odnoszą się do oceny oddziaływania pól elektromagne­tycznych emitowanych podczas użytkowania stałych sieci radiokomunikacyjnych i nie mają one zastosowania do oce­ny poziomów PEM emitowanych przez elektryczne urzą­dzenia przenośne i urządzenia użytkowane w mieszkaniach.

Jakie są główne działania Krakowa?

Władze Krakowa od kilku lat podejmują działania w zakresie ochrony mieszkańców przed nadmiernym zanieczyszczeniem polami elektromagnetycznymi. Rada Miasta Krakowa kilkukrot­nie wystosowywała rezolucje w tej sprawie do władz państwo­wych. W ostatnich latach, na wniosek RMK, powstała mapa stacji bazowych telefonii komórkowej, zakupiono oraz rozbu­dowano analizator widma PEM, dzięki któremu Główny Inspek­torat Ochrony Środowiska, pomiarem akredytowanym może zweryfikować poziom; źródło i rodzaj zanieczyszczenia PEM. Od 2018 r. Wydział Kształtowania Środowiska UMK współ­pracuje z Katedrą Elektroniki Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie przy tworzeniu pierwszego w Polsce systemu monitoringu PEM, wykorzystując do tego dwie selektywne stacje monitorowania PEM. Dodatkowo Urząd Miasta Krakowa dysponuje ekspozymetrami PEM w celu bezpłatnego wypożyczania ich mieszkańcom do indywidualnych i niezależnych 24 godzinnych pomiarów.

Jakie są główne źródła sztucznych pól elektromagnetycznych wysokich częstotliwości?

 • stacje bazowe telefonii komórkowej,
 • telefony komórkowe, smartfony, smartwatche,
 • nadajniki telewizji cyfrowej oraz radia,
 • bezprzewodowe telefony stacjonarne DECT, elektroniczne nianie,
 • routery, tablety, laptopy, smartfony itp. z włączonymi funkcja­mi: bluetooth, wi-fi, synchronizacja danych, dane komórkowe,
 •  bezprzewodowe mierniki zużycia: energii elektrycznej, wody, gazu, ciepła (tzw. Smart Meters),
 • radary: wojskowe, lotniskowe, meteorologiczne.

Jak ograniczyć osobistą ekspozycję na sztuczne pola elektromagnetyczne?

Można to zrobić indywidualnie poprzez:

 • ograniczanie rozmów przez telefon komórkowy, smartfon, smartwatch do niezbędnego minimum,
 • wyłączanie zawsze, gdy się z nich nie korzysta, funkcji: blu­etooth, wi-fi, synchronizacji danych, danych komórkowych,
 •  włączanie na noc trybu samolotowego tzw. offline (urządze­nie nadal będzie działało jak budzik):
 •  wyłączanie w routerze, zwłaszcza na noc, wi-fi (niektóre ro­utery można zaprogramować, aby automatycznie wyłączały/ włączały się o określonej godzinie),
 • priorytetowo wybieranie Internetu przewodowego, a z mobilnego korzystanie okazjonalnie (łącze przewodo­we, a zwłaszcza światłowodowe jest bezpieczniejsze, sta­bilniejsze i szybsze, niż bezprzewodowe),
 • unikanie prowadzenia rozmów w windzie i innych pomiesz¬czeniach zamkniętych, które tłumią sygnał PEM (windzie, samochodzie oraz środkach komunikacji publicznej),
 • wybieranie telefonu bezprzewodowego DECT i niani elek¬tronicznej z funkcją ECO (ograniczającą poziom emisji PEM),
 • korzystanie z przewodowego zestawu słuchawkowego, w celu oddalenia od głowy i ciała źródła emisji PEM,
 • użytkowanie urządzenia bezprzewodowego z dala od ko¬biety w ciąży oraz w przypadku dzieci i młodzieży – od głowy i podbrzusza,
 • ograniczanie do niezbędnego minimum użytkowania urzą¬dzeń bezprzewodowych przez dzieci do lat 14,
 • czytanie instrukcji urządzeń bezprzewodowych i zacho¬wywanie podczas użytkowania zalecanych przez produ¬centów odległości od ciała i głowy.

Jak sprawdzić poziom pól elektromagnetycznych?

Wszyscy mamy prawo do pełnej informacji o stanie środowi­ska, w którym żyjemy. Zainteresowanych mieszkańców zapra­szamy do Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa przy os. Zgody 2, gdzie istnieje możliwość wypoży­czenia ekspozymetru PEM. Urządzenie można wykorzystać do osobistego pomiaru i określenia narażenia na działanie pola elektromagnetycznego jak również identyfikacji jego źródeł.

Jak sprawdzić lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowej w Krakowie?

Mapę stacji bazowych telefonii komórkowej w Krakowie można znaleźć na portalu Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej:  https://msip.krakow.pl

Mapa zawiera istotne informacje dotyczące funkcjono­wania stacji bazowych telefonii komórkowej m.in. moce i kierunki oddziaływania anten. Aby uzyskać potrzebne informacje należy wybrać „Kompozycja zbiorcza” → „wy­świetl mapę” następnie z „listy warstw” zaznaczyć „stacje bazowe” i powiększyć obraz, żeby zobaczyć kierunki roz­chodzenia się głównych osi wiązek PEM. Klikając na iko­nę „Wyszukiwanie zaawansowane” można wpisać nazwę ulicy oraz nazwę budynku i sprawdzić lokalizacje najbliż­szych stacji bazowych telefonii komórkowej w okolicy.

Program ma na celu:

 • zasilanie warstwy wodonośnej,
 • ograniczenie odpływu wody ze zlewni do odbiorników (cieków, rowów i kanalizacji),
 • zmniejszenie zagrożenia powodziowego,
 • oszczędzanie wody pitnej w gospodarstwie domowym i uzyskanie oszczędności finansowych dla mieszkańców.

Dotacja może być udzielona na dofinansowanie kosztów koniecznych obejmujących:

 • koszty zakupu i montażu urządzeń wchodzących w skład systemu deszczowego do gromadzenia i wykorzystywania wód deszczowych,
 • koszty modernizacji istniejącej instalacji w celu umożliwienia podłączania systemu do gromadzenia wody deszczowej.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dofinansowania oraz wzory wniosków wraz z wykazem wymaganych załączników dostępne są w Wydziale Kształtowania Środowiska os. Zgody 2 tel. 12 616 88 72, 12 616 8874 oraz w poniższym odnośniku.

 

 

 

Szczegółowe informacje dot. dotacji programu "mikroretencji wód "

Zapraszamy do zapoznania się z działaniami UMK. Wystarczy kliknąć w poniższe obrazki.

 

 

 

Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na przesłanie ciasteczek (cookie). więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close