Krakowski Zielony Ład

Samorząd Miasta Krakowa od wielu lat podejmuje wyzwania mające na celu zapewnienie wysokiej jakości życia dla swoich mieszkańców i przyjezdnych poprzez działania w zakresie poprawy jakości środowiska naturalnego, dostosowanie do polityki klimatycznej, szczególnie w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń i poprawy efektywności energetycznej oraz budowanie „odporności” Miasta na negatywne skutki zmian klimatycznych.

Realizowane przez samorząd działania przyczyniają się do transformacji Krakowa w kierunku zeroemisyjnej i zielonej przestrzeni publicznej oraz mają wpływ na poprawę stanu środowiska. Jednak działania te, wyznaczające cele i zadania dla „służb miejskich” oraz stymulujące odpowiednie zachowania mieszkańców i firm działających w mieście i okolicach, opisane są w wielu dokumentach (polityki / programy / plany) takich jak np. plan adaptacji do zmian klimatu, program ochrony środowiska czy uchwały „branżowe” (np. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego) oraz programy dofinansowań (np. program mikroretencji, instalacji odnawialnych źródeł energii, czy termomodernizacji budynków). Oczywiście swoje odzwierciedlenie działania te mają również w kolejnych budżetach miasta oraz wieloletnich prognozach finansowych.

Nie było jednak do tej pory dokumentu, który zbierałby inicjatywy „proekologiczne” czy „proklimatyczne” realizowane przez Miasto w jednym miejscu – dlatego powstał dokument pn. Krakowski Zielony Ład. Krakowski Zielony Ład wychodzi naprzeciw wyzwaniom stawianym w Europejskim Zielonym Ładzie będącym strategią UE, której celem jest skierowanie UE na drogę transformacji ekologicznej a ostatecznie – osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.

Krakowski Zielony Ład jest spójny z założeniami „Strategii rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030.” oraz „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”. Opiera się on również na najistotniejszych politykach Miasta w zakresie środowiska oraz adaptacji do zmian klimatu, czyli „Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Krakowa na lata 2020-2030” i „Planie adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030”.

W pierwszej edycji Krakowskiego Zielonego Ładu zostały przedstawione w działania, które mają swoje poparcie w budżecie miasta na 2022 rok oraz wieloletniej prognozie finansowej.

Zostały one podzielone na następujące obszary działań:

 • Budynki i energia
 • Transport i komunikacja zbiorowa
 • Gospodarka wodna
 • Zasoby przyrodnicze

W związku z wyzwaniami jakie przed nami stoją w Krakowskim Zielonym Ładzie w obszarach tych zostały wyznaczone następujące priorytety inwestycyjne:

 • Budynki i energia
  • głęboka termomodernizacja istniejących budynków oraz poprawa ich efektywności energetycznej np. termomodernizacja obiektów gminnych, dofinansowania termomodernizacji domów jednorodzinnych
  • budynkowe i systemowe źródła ciepła (OZE, systemy ciepłownicze) np. program dofinansowania budowy OZE
  • wdrażanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym
 • Transport i komunikacja zbiorowa
  • budowa lub modernizacja infrastruktury tramwajowej, kolejowej i drogowej
  • rozwój ścieżek pieszo- rowerowych
  • zakup taboru komunikacji zbiorowej z napędem zero lub niskoemisyjnym
  • dekarbonizacja transportu drogowego (publiczne stacje elektryczne)
 • Gospodarka wodna
  • rozwój infrastruktury błękitno-zielonej oraz naturalna retencja wody
  • zarządzanie wodami opadowymi (budowa i modernizacja systemu odwodnienia)
  • ochrona przeciwpowodziowa
 • Zasoby przyrodnicze.
  • ochrona i zwiększanie powierzchni lasów oraz obszarów zieleni miejskiej
  • zwiększenie dostępności terenów zielonych np. budowa parków kieszonkowych
  • rekultywacja obszarów zdegradowanych i odtwarzanie zdegradowanych ekosystemów

 

Wymienione działania były, są i zawsze będą potężnym wyzwaniem finansowym nie tylko dla samorządu, ale również dla mieszkańców i przedsiębiorców. Dlatego też samorząd aktywnie włącza się w poszukiwanie źródeł finansowania, dla stojących przed nami wyzwań.

 

Przykładowe zadania znajdujące się w Krakowskim Zielonym Ładzie

 • Budynki i energia
  • Program rozwoju OZE w GMK oraz systemu zarządzania energią i mediami
  • Modernizacja budynków i lokali będących w zasobach ZBK
  • Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa – dotacje
 • Transport i komunikacja zbiorowa
  • Przygotowanie budowy drogi ekspresowej S7 (odc. Węzeł „Kraków Bieżanów” – węzeł „Kraków Mistrzejowice”
  • Budowa Trasy Wolbromskiej, Ciepłowniczej i Nowobagrowej
  • Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowyckiej
  • Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Maissnera – Mistrzejowice)
  • Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  • Program budowy ścieżek rowerowych
 • Gospodarka wodna
  • Zadania związane z realizacją „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych”
  • Budowa przepompowni „Kabel”, przy ul. Półłanki/Agatowa, przy ul. Nowohuckiej
  • Wariantowa koncepcja zagospodarowania wód opadowych dla obszarów zagrożonych osuwiskowo z alternatywnym wykluczeniem spod zabudowy obszarów zagrożonych
  • Przebudowa lub budowa rowów odwadniających
 • Zasoby przyrodnicze.
  • Młynówka Królewska – najdłuższy park w Polsce! Nowy etap BO edycja VIII
  • Przebudowa Parku im. Anny i Erazma Jerzmanowskich
  • Budowa parków kieszonkowych
  • Zagospodarowanie Parku Duchackiego
  • Park Grzegórzki; Park przy Karmelickiej, Park Zakrzówek
  • Zalew Bagry – zagospodarowanie
  • Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych „Wisła łączy”
  • Rewitalizacja Kamieniołomu Libana

 

 

Do pobrania: Krakowski Zielony Ład

 

[ESC] lub kliknij