Deratyzacja na terenie Krakowa

Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi „Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności:

  • prowadzić prawidłową gospodarkę odpadami i ściekami;
  • zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki.”

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Krakowa, przyjętego Uchwałą nr LXXXIII/2359/22 z dnia 27 kwietnia 2022 roku „Właściciele nieruchomości położonych na obszarze Gminy miejskiej Kraków zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji nieruchomości w ciągu roku:

 

1) w terminie od 15 października do 15 marca w sposób ciągły,

2) każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości w ilości  i według instrukcji stosowania danego preparatu,

3) w obiektach gastronomicznych zbiorowego żywienia ludności, w sposób ciągły.

Niewywiązanie się z nałożonego przez ustawodawcę obowiązku przeprowadzenia deratyzacji podlega karze grzywny zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2a ww. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art. 50 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.


Deratyzacja winna być przeprowadzona na obszarach zabudowanych budynkami mieszkalnymi, produkcyjnymi, handlowymi, usługowymi oraz na obszarach zieleni miejskiej. Trutki winny zostać wykładane sukcesywnie tam, gdzie pojawiają się szczury, w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, ustępach, budynkach gospodarczych, infrastrukturze kanalizacyjnej, ciepłowniczej itp.

W okresie przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie.

Rejony wyłożenia trutki winny być oznakowane napisem „UWAGA TRUCIZNA”.

Miejsca wyłożenia trutek nie mogą być dostępne dla wolno żyjących zwierząt.

W celu zwiększenia skuteczności deratyzacji wskazanym jest, aby preparaty biobójcze wykładane były każdorazowo w innych miejscach. Zalecane jest także częste zmienianie rodzaju preparatów i sposobu podawania. Zwłaszcza w przypadku szczurów, stosowanie tego samego systemu przynęt, trucizn czy pułapek przez dłuższy okres czasu może nie być skuteczne, gdyż zwierzęta te bardzo szybko uczą się omijania stale występujących zagrożeń a wiedzę tą przekazują sobie wzajemnie w obrębie stada.

pliki

do pobrania

[ESC] lub kliknij