OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz art. 17 ust. 4 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania:

Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Krakowa na lata 2020-2030

W ramach prac przewiduje się opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Krakowa obejmującego:

  1. Program na lata 2020-2030 zawierający syntezę istniejącego stanu środowiska naturalnego miasta Krakowa, wskazanie zidentyfikowanych zagrożeń, przewidywanych zmian zachodzących w środowisku oraz kierunków tych zmian (zwany dalej Programem),
  2. Diagnozę stanu środowiska uwzględniającą tendencje zmian zachodzących w czasie realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Krakowa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2011 roku oraz perspektywą na lata 2016- 2019” (zwana dalej Diagnozą),
  3. Prognozę oddziaływania na środowisko Programu (zwaną dalej Prognozą).

Jednocześnie celem przedstawienia stopnia realizacji przyjętych w „Programie Ochrony Środowiska dla miasta Krakowa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych
w 2011 r. oraz perspektywą na lata 2016-2019” strategii krótko i długoterminowych oraz określenia stopnia zgodności stanu środowiska naturalnego z zasadami zrównoważonego rozwoju wyrażonego w polityce ekologicznej państwa w ramach wskazanego na wstępie opracowania przygotowany zostanie Raport z realizacji za lata 2016-2019 (w rozbiciu na lata 2016-2017 i 2018-2019) „Programu ochrony środowiska dla miasta Krakowa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem zadań zrealizowanych w 2011 roku oraz perspektywą na lata 2016-2019” (zwany dalej Raportem).

Prace związane z opracowaniem obejmujące w szczególności przygotowanie projektu Programu (wraz z Diagnozą i Prognozą) oraz Raportu jak również wsparcie w procesie opiniowania i konsultowania projektu Programu realizowane są przez firmę LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o .o. sp.k. (zwaną dalej Wykonawcą). Podstawę realizacji stanowi Umowa W/I/1257/WS/16/2020 zawarta w dniu 21 maja 2020 roku pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Wykonawcą w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego przez Urząd Miasta Krakowa. Przedmiot ww. umowy realizowany będzie do dnia 1 grudnia 2021 roku.

Dalsze informacje związane z opracowaniem Programu w tym w szczególności dotyczące procesu jego konsultowania (w tym informacje dotyczące miejsca i formy konsultacji społecznych) stanowić będą przedmiot właściwych Obwieszczeń publikowanych stosownie do obowiązujących w tym zakresie regulacji.

ekoaktualności

Wydarzenia i nowości ekologiczne

[ESC] lub kliknij