Informacja w sprawie zasad wycinania drzew

W październiku 2022 roku pod obrady Sejmu trafił projekt ustawy, która miała zmienić m.in. przepisy ustawy o ochronie przyrody w zakresie dotyczącym usuwania drzew. Media szeroko informowały o tej zmianie, w części artykułów wręcz wprowadzając opinię publiczną w błąd, twierdząc że znowelizowane przepisy obowiązują od początku roku 2023. Zmiana miała zwiększyć obwody pni drzew, które osoby fizyczne mogły by usuwać bez konieczności powiadamiania urzędu, oraz skracać terminy w przypadku złożonych do urzędu zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew. Ustawa która miała wprowadzić powyższe zmiany, została przyjęta przez Sejm w dniu 26 stycznia 2023 r, przy czym wykreślono z niej wszystkie zmiany dotyczące ustawy o ochronie przyrody w zakresie usuwania drzew.

Obecny stan prawny w zakresie dotyczącym usuwania drzew, pozostaje więc nie zmieniony w stosunku do dotychczasowych zapisów odnoszących się do możliwości usuwania drzew. Bez zezwolenia mogą być usuwanie drzewa, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm nad ziemią nie przekracza: 80 cm – dla topoli, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych; 65 cm – dla kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych; 50 cm – dla pozostałych gatunków. Zasady te obowiązują zarówno dla nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, jak i innych podmiotów.

W przypadku woli usunięcia drzew o większych obwodach pni, osoby fizyczne, usuwające drzewa z własnych nieruchomości (warunek 100% własności osób fizycznych) na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, są zobowiązane dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, wedle procedury WS-119 dostępnej w Biuletynie Informacji Publicznej . Do zgłoszenia należy dołączyć mapę z zaznaczeniem drzew objętych zgłoszeniem. Mapa może być na podkładzie geodezyjnym lub formie odręcznego szkicu. Zgłoszenie wymaga pisemnej zgody wyrażonej przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości lub osób je reprezentujących. Stan prawny nieruchomości musi być uregulowany. W tym trybie można dokonać zgłoszenia zamiaru usuwania drzew m.in. z powodów bezpieczeństwa, złego stanu sanitarnego drzew, jak również kolizji z planowaną budową np. domu jednorodzinnego na własne potrzeby. W toku postępowania zostaną przeprowadzone oględziny, a prawo do usunięcia drzewa nabywa się jeżeli w ciągu 14 dni od daty przeprowadzenia oględzin nie zostanie wniesiony sprzeciw przez właściwy organ.

Usuniecie drzew z nieruchomości będących własnością innych podmiotów wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej. Decyzje są wydawane na wniosek posiadacza nieruchomości, za zgodą właściciela nieruchomości. Wnioski należy składać w oparciu o procedurę WS-20  – jeżeli powodem usunięcia jest kolizja z planowaną inwestycją (np. planowana zabudowa deweloperska), lub WS-21  – jeżeli powodem usunięcia jest zły stan fitosanitarny drzewa, zamieranie drzewa, lub powodowanie zagrożenia dla ludzi lub istniejących obiektów.

Dodatkowych informacji na temat w zasad wycinania drzew można uzyskać w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa os. Zgody 2 31-949 Kraków lub telefonicznie po numerem  12 616 55 55 – Krakowskie Centrum Kontaktu.

ekoaktualności

Wydarzenia i nowości ekologiczne

[ESC] lub kliknij