Komunikat Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS! – pomiary PEM w środowisku

Pismem z dnia 22 czerwca 2023 r. Wydział Kształtowania Środowiska UMK został poproszony o zamieszczenie stale dostępnej informacji o adresie strony internetowej: https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/ na której publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!

Zgodnie z interpretacją Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!, funkcjonowanie ww. strony jest wypełnieniem zobowiązania opisanego w pkt. 14 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630) w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, który stanowi że warunkiem do badania poziomów elektromagnetycznych jest poinformowanie o planowanych pomiarach z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem.

[ESC] lub kliknij