Dot. odpadów zawierających chrom znajdujących się w beczkach na terenie Krakowskich Zakładów Garbarskich SA. w Krakowie przy ul. Półłanki 80

W związku z zaistniałym problem negatywnego oddziaływania na środowisko mogącego wynikać z działalności Krakowskich Zakładów Garbarskich SA. w Krakowie przy ul. Półłanki 80 Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa przedstawia następujące informacje dotyczące stwierdzonego na terenie zakładu stanu środowiska oraz podejmowanych działań kontrolno – interwencyjnych.

Marszałek Województwa Małopolskiego w dniu 08.02.2013 r., wydał dla Krakowskich Zakładów Garbarskich S.A. decyzję znak: SR-III.7221.4.2013.AC udzielającą pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Ww. decyzja określa listę rodzajów odpadów dopuszczonych do wytwarzania w ciągu roku i wskazuje miejsca i sposób magazynowania tych odpadów. Jednym z odpadów dopuszczonych do wytworzenia są odpady rodzaju: osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków. Na podstawie rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 3.01.2020 r.
w sprawie katalogu odpadów, odpady te mają charakter odpadów innych niż niebezpieczne.

Zgodnie z ww. decyzją mają być one magazynowane:

 –  w zamykanych beczkach z tworzyw sztucznych na utwardzonym podłożu obok budynku     krat (w przypadku osadu z oczyszczalni chromowej po odwodnieniu),

–  luzem na oznakowanej, wydzielonej, wybetonowanej  powierzchni (ogrodzonej) z trzech stron metalowymi płytami, ze spadkiem do studzienki kanalizacyjnej ścieków ogólnozakładowych), na terenie Oczyszczalni Ścieków, obok głównego budynku oczyszczalni, przy którym umiejscowiona jest prasa filtracyjna (w przypadku osadu
z oczyszczalni zakładowej po odwodnieniu).

W związku z informacjami o przechowywaniu w niewłaściwy sposób odpadów zawierających chrom pracownicy Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa w dniu 20.04.2021 r. przeprowadzili na terenie Krakowskich Zakładów Garbarskich S.A. w Krakowie wizję lokalną.

Wstępne ustalenia wykazały, że ww. odpady magazynowane są:

–  w zamykanych beczkach z tworzywa sztucznego na utwardzonym podłożu obok budynku krat (w przypadku osadu z oczyszczalni chromowej po odwodnieniu) – dodatkowo beczki zabezpieczone zostały blachą trapezową, a miejsce ogrodzono siatką metalową,

– luzem na wybetonowanej powierzchni ogrodzonej z trzech stron płytami, na terenie Oczyszczalni ścieków (w przypadku osadu z oczyszczalni zakładowej po odwodnieniu).

Magazynowane są zatem zgodnie z warunkami określonymi w powyżej przywoływanej decyzji Marszałka Województwa Małopolskiego.

W omawianej sprawie podjęte zostaną dalsze działania prowadzone w uzgodnieniu z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Krakowie, który w dniu 16.04.2021r. rozpoczął pozaplanową kontrolę interwencyjną, w zakresie:

  • funkcjonowania systemu oczyszczania wód deszczowych,
  • oceny jakości gleby na różnych jej głębokościach w rejonie składowania odpadów garbarskich,
  • jakości odprowadzanych ścieków przemysłowych.

Jak informuje WIOŚ badania pozwolą sprawdzić czy do środowiska nie zostały w latach poprzednich wprowadzane nadmierne ilości chromu. Badania wód opadowych natomiast pozwolą ustalić czy rozlewiska na terenie zakładu wpływają na jakość wód powierzchniowych.

ekoaktualności

Wydarzenia i nowości ekologiczne

[ESC] lub kliknij