Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi przyjęty na sesji

Jak co roku Kraków przygotowuje „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”. Uchwałę w tej sprawie przegłosowali radni podczas sesji.

Program dotyczy opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności w szczególności psów i kotów, a także zapewnia wparcie dla kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich przebywających na terenie miasta.

Program przewiduje realizację m.in. takich zadań jak: zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsc w schronisku, sterylizację albo kastrację, działania związane z poszukiwaniem właścicieli dla zwierząt bezdomnych, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, promowanie prawidłowych postaw w stosunku do zwierząt, opiekę nad kotami wolno żyjącymi i kotami posiadającymi właściciela oraz znakowanie psów właścicielskich, a także współpraca z gospodarstwem rolnym w celu zapewnienia miejsca dla bezdomnych zwierząt gospodarskich.

Miasto promuje od wielu lat prawidłowe postawy w stosunku do zwierząt, przygotowując akcje informacyjne skierowane do zarządców i właścicieli nieruchomości, aby zapewnić kotom wolno żyjącym schronienie przed zimnem i mrozem.

Urząd współpracuje z punktami prowadzącymi tzw. „okienka życia”, aby zapobiegać porzucaniu psów i kotów w przypadkowych miejscach oraz stworzyć zwierzętom szansę na adopcję i nowy dom.

Kraków zapewni opiekę bezdomnym zwierzętom poprzez utrzymywanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, zlokalizowanego przy ul. Rybnej 3 na podstawie umowy zawartej z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami.

Ważne miejsce w przygotowanym programie zajmuje opieka nad kotami wolno żyjącymi. Obejmuje ona finansowanie odrobaczania, zwalczanie pasożytów zewnętrznych, kastrację i sterylizację, znakowanie oraz wybrane szczepienia i leczenie tej grupy zwierząt.

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa kupuje także karmę, aby przy współpracy z organizacjami oraz społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących dokarmiać te zwierzęta w okresie zimowym.

Na wszystkie zadania zaplanowano łącznie 4 730 750 zł. W tej kwocie największa suma to utrzymywanie schroniska dla bezdomnych zwierząt – 4 429 250 zł. Pozostałe kwoty to 20 000 zł to współpraca przy okienkach życia, a 256 500 zł to opieka nad kotami wolno żyjącymi i właścicielskimi, jak również znakowanie psów. Miasto zapewnia także opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terenu Krakowa i na ten cel przeznaczono 25 tys. zł.

Cały program dostępny jest tutaj (PDF).

ekoaktualności

Wydarzenia i nowości ekologiczne

[ESC] lub kliknij