20 –lecie ustanowienia użytku ekologicznego Łąki Nowohuckie

Mija 20 lat odkąd uchwałą Nr XV/100/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 maja 2003 r. został utworzony użytek ekologiczny „Łąki Nowohuckie”. Była to pierwsza decyzja Rady Miasta Krakowa ustanawiająca tę formę ochrony prawnej dla obszaru o wyjątkowych wartościach przyrodniczych w obrębie Miasta. Użytek zajmuje powierzchnię około 57 ha i położony jest w dolinie Wisły, na dawnej terasie zalewowej rzeki.

Głównym celem ww. użytku jest ochrona półnaturalnych zbiorowisk roślinnych (łąk podmokłych) w dolinie Wisły z całym ich bogactwem gatunkowym. Na obszarze Łąk Nowohuckich występuje ponad dziesięć zróżnicowanych zbiorowisk roślinnych, m.in. łąki wilgotne, łąkę świeżą, szuwar trzcinowy, szuwary turzycowe, a także zbiorowiska ruderalne.

Wyjątkowo bogata jest tu flora roślin kwiatowych. Jedną z najcenniejszych grup zwierząt na tym terenie są ptaki. Gniazdują tu 34 gatunki, natomiast łącznie z gatunkami żerującymi i zalatującymi spotykamy tu około 63 gatunki. Derkacz, gąsiorek oraz gnieżdżący się w najbliższym sąsiedztwie bączek to najważniejsze gatunki chronione przez międzynarodowe konwencje. Na Łąkach Nowohuckich występują zwarte populacje czterech gatunków motyli wymienianych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej Rady 92/43/EWG: modraszek telejus Maculinea teleius, modraszek nausitous M. nausithos, czerwończyk nieparek Lycaena dispar i czerwończyk fioletek L. helle, które wraz z siedliskiem ekstensywnie użytkowanych niżowych łąk świeżych podlegają ochronie w ramach obszaru Natura 2000.

ekoaktualności

Wydarzenia i nowości ekologiczne

[ESC] lub kliknij