Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2021

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do złożenia uwag do:

projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2021.

Czas na składanie uwag to okres od 23 grudnia 2020 r. do 15 stycznia 2021r.

Podstawa prawna: Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r., art. 11a.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2021 roku :

– w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: ws.umk@um.krakow.pl

– wysłać pocztą tradycyjną na adres siedziby Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31 – 949 Kraków

– wrzucić do pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do jednej z 15 lokalizacji Urzędu Miasta Krakowa wskazanych na stronie www.bip.krakow.pl – formularz powinien być umieszczony w kopercie i podpisany: Wydział Kształtowania Środowiska- „ Uwagi do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2021”.

– przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Uwagi do Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2021”.

 

Pliki do pobrania:

Projekt uchwały RMK ws przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2021

Załącznik do uchwały-bezdomność zwierząt 2021

Formularz konsultacji

ekoaktualności

Wydarzenia i nowości ekologiczne

[ESC] lub kliknij