Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowskich w Zakładach Garbarskich SA

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie w dniu 16 kwietnia 2021 r. rozpoczęli pozaplanową kontrolę interwencyjną na terenie Krakowskich Zakładów Garbarskich w Krakowie.

Wstępne ustalenia wykazały, że cały teren zakładu jest podmokły z zastoiskami wody, spowodowanymi długo utrzymującymi się odpadami deszczu oraz awarią sieci wodociągowej, która wystąpiła poza terenem zakładu. Działania w tym rejonie podejmowała również Straż Pożarna, która odpompowywała wodę, zalewającą pobliski teren.

Wizja w pobliżu oczyszczalni chromowej wykazała ślady po zalegających tam w roku ubiegłym pryzmach odpadów o kodzie  04 01 08, czyli odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 3 stycznia 2020r. (w sprawie katalogu odpadów) nie są to odpady niebezpieczne. Natomiast podczas ubiegłorocznej kontroli inspektorzy WIOŚ w zarządzeniach pokontrolnych nakazali usunąć je z tego miejsca, z uwagi na fakt, iż teren ten nie był miejscem wyznaczonym do składowania odpadów, zgodnie z wydanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego pozwoleniem na wytwarzanie odpadów.

Oględziny przeprowadzono również przy budynku krat, gdzie na terenie utwardzonym płytami betonowymi ustawione były beczki z tworzywa sztucznego o pojemności ok 200 l, zawierające odpad o kodzie 04 01 06: „osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków”. Nie jest to również odpad niebezpieczny. Beczki z odpadem zabezpieczone były dodatkowo przed deszczem blachą trapezową celem wyeliminowania ewentualnych wycieków. Wycieków takich nie stwierdzono w rejonie składowania beczek. Odpad o tym kodzie składowany był też  przy budynku oczyszczalni, gdzie pryzmowany był na utwardzonym płytami betonowymi terenie, osłonięty dodatkowo tymi płytami z trzech stron.

Oględzinom poddano także wylot z oczyszczalni ścieków przemysłowych do rzeki Drwiny Długiej. Wizualnie nie stwardzono zanieczyszczenia rzeki. Poziom rzeki był podniesiony w związku z trwającymi opadami deszczu.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie przeprowadzi kompleksową kontrolę w zakresie:

  • funkcjonowania systemu oczyszczania wód deszczowych;
  • oceny jakości gleby na różnych jej głębokościach w rejonie składowania odpadów garbarskich;
  • jakości odprowadzanych ścieków przemysłowych.

Badania pozwolą sprawdzić czy do środowiska nie zostały w latach poprzednich wprowadzane nadmierne ilości chromu, w mniej lub bardziej aktywnych formach. Badania wód opadowych natomiast pozwolą ustalić czy liczne rozlewiska na terenie zakładu wpływają na jakość wód powierzchniowych.

 

Kompleksowa kontrola zakładu umożliwi odpowiedź na pytanie, czy Krakowskie Zakłady Garbarskie negatywnie oddziałują na środowisko.

 

ekoaktualności

Wydarzenia i nowości ekologiczne

[ESC] lub kliknij