Krakowski Zielony Ład – Porozumienie Green City Accord

Samorząd Miasta Krakowa od wielu lat podejmuje wyzwania mające na celu zapewnienie wysokiej jakości życia dla swoich mieszkańców i przyjezdnych poprzez działania w zakresie poprawy jakości środowiska naturalnego, dostosowanie do polityki klimatycznej, szczególnie w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń i poprawy efektywności energetycznej oraz budowanie „odporności” Miasta na negatywne skutki zmian klimatycznych.

Lata 2022 i 2023 to czas, w którym samorząd skierował swoją szczególną uwagę na inicjatywy wpierające działania związane z ograniczeniem niekorzystnych skutków zmian klimatu oraz wspomagające poprawę jakości środowiska naturalnego:

 • W czerwcu 2022 r. przystąpiliśmy do „Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii” i zobowiązaliśmy się do wypełnienia założeń porozumienia paryskiego związanych z ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych, zwiększeniem odporności i przygotowaniem się na niekorzystne skutki zmian klimatu oraz zwalczania ubóstwa energetycznego.
 • W lutym 2023 r. przystąpiliśmy do „Porozumienia Green City Accord – Czyste i zdrowe miasta dla Europy” i zobowiązaliśmy się do szerszego spojrzenia na pięć obszarów zarządzania środowiskiem: powietrze, wodę, naturę i bioróżnorodność, gospodarkę odpadami i gospodarkę w obiegu zamkniętym oraz hałas.

W ramach Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii w najbliższych latach sporządzimy „Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu”, czyli dokument który określi cele związane z ograniczaniem skutków zmian klimatu oraz harmonogram wdrażania odpowiednich działań. Natomiast w ramach Porozumienia Green City Accord w ciągu dwóch lat złożymy pierwsze sprawozdanie bazowe, w którym ujęte zostaną informacje o sytuacji wyjściowej i celach, które Miasto wyznaczy sobie do osiągnięcia do 2030 r. Do monitorowania postępów w realizacji celów ustanowiono zestaw obowiązkowych wskaźników dla każdego z pięciu obszarów tematycznych wymienionych powyżej.

Dokument pn. Krakowski Zielony Ład – Porozumienie Green City Accord stanowi aktualizację zeszłorocznej edycji Krakowskiego Zielonego Ładu czyli dokumentu który zbierał inicjatywy „proekologiczne” czy „proklimatyczne” realizowane przez Miasto w jednym miejscu. Podobnie jak w pierwszej edycji, aktualizacja zawiera Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich Miasta Krakowa, które mają swoje poparcie w budżecie miasta na 2023 rok oraz wieloletniej prognozie finansowej. Przedsięwzięcia ta pogrupowane zostały w następujące obszary:

 • Zieleń i bioróżnorodność
 • Woda
 • Ograniczanie emisji i adaptacja do zmian klimatu

Cały dokument jest spójny z założeniami „Strategii rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030.” oraz „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”. Opiera się on również na najistotniejszych politykach Miasta w zakresie środowiska oraz adaptacji do zmian klimatu, czyli „Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Krakowa na lata 2020-2030” i „Planie adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030”.

 

Przykładowe zadania znajdujące się w Krakowskim Zielonym Ładzie – Porozumieniu Green City Accord

 • Zieleń i bioróżnorodność
  • Budowa parków kieszonkowych
  • Rewitalizacja Bulwarów Wiślanych „Wisła łączy”
  • Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów
  • Parki kieszonkowe w Twojej okolicy
  • Park Białe Morza
 • Woda
  • Zadania związane z realizacją „Krakowskiego programu małej retencji wód opadowych”
  • Budowa przepompowni „Kabel”, przy ul. Półłanki/Agatowa, przy ul. Nowohuckiej
  • Wariantowa koncepcja zagospodarowania wód opadowych dla obszarów zagrożonych osuwiskowo z alternatywnym wykluczeniem spod zabudowy obszarów zagrożonych
  • Przebudowa lub budowa rowów odwadniających
 • Ograniczanie emisji i adaptacja do zmian klimatu
  • Program Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii na obszarze Gminy Miejskiej Kraków
  • Adaptacja obiektów i urządzeń miejskich do zmian klimatycznych
  • Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu STOP SMOG na obszarze Gminy Miejskiej Kraków NFOŚiGW
  • Program termomodernizacji budynków jednorodzinnych dla Miasta Krakowa
 • Transport
  • Budowa linii tramwajowej KST, etap IV (ul. Maissnera – Mistrzejowice)
  • Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  • Program budowy ścieżek rowerowych

 

do pobrania: 

Krakowski Zielony Ład – Porozumienie Green City Accord

[ESC] lub kliknij