PROJEKT PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA KRAKOWA na lata 2020-2030

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Krakowa na lata 2020-2030 (zwany dalej „Programem”), będzie jednym z ważniejszych dokumentów gminnych określających politykę miasta w zakresie ochrony środowiska. Operacyjnie jest powiązany z innymi programami i projektami ujętymi w Strategii Rozwoju Krakowa 2030. Tu chcę żyć. Kraków 2030.

Celem Programu jest określenie niezbędnych działań na rzecz poprawy środowiska i doprowadzenie go do stanu określonego przepisami i akceptowanego przez społeczeństwo. Dokument określa cele nadrzędne i priorytety działań z zakresu ochrony środowiska właściwe dla poszczególnych elementów środowiska. Celem nadrzędnym programu jest: rozwój społeczno-gospodarczy Krakowa z uwzględnieniem racjonalnej gospodarki zasobami oraz konieczności ochrony i poprawy stanu środowiska. Cel ten jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju. Do celów strategicznych (długoterminowych) zaliczono m.in.:

 1. dla zasobów przyrodniczych i krajobrazu → ochrona wartości przyrodniczych i krajobrazowych,
 2. dla zieleni i zasobów leśnych → racjonalne użytkowanie i odnawianie zasobów zieleni i lasów,
 3. dla zagospodarowania przestrzennego w aspekcie ochrony środowiska, w tym rozwoju terenów zieleni → wzrost udziału terenów zielonych na obszarach zagospodarowanych oraz opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska,
 4. dla ochrony wód i gospodarowania wodami → osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych, utrzymanie dobrego stanu wód podziemnych,
 5. dla gospodarki wodno-ściekowej → prowadzenie racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej,
 6. dla ochrony kopalin → racjonalne gospodarowanie i ochrona złóż kopalin,
 7. dla ochrony powierzchni ziemi → zachowanie jak najlepszego stanu gleby, zapobieganie zanieczyszczeniu substancjami powodującymi ryzyko oraz remediacji, a także zapobieganie ruchom masowym ziemi i ich skutkom,
 8. dla zachowania statusu uzdrowiska przez Osiedle Uzdrowisko Swoszowice → poprawa i utrzymanie wymaganej jakości powietrza oraz osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód na terenie Osiedla Uzdrowisko Swoszowice,
 9. dla edukacji ekologicznej i kształtowania wizerunku w zakresie ochrony środowiska → poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców Krakowa,
 10. dla ochrony powietrza atmosferycznego → poprawa i utrzymanie wymaganej jakości powietrza, a także ograniczanie zużycia energii i wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych,
 11. dla ochrony przed hałasem → dostosowanie poziomu hałasu do dopuszczalnego, na terenach, na których nastąpiły przekroczenia obowiązujących norm oraz utrzymanie lub poprawa klimatu akustycznego na pozostałych terenach Miasta Krakowa,
 12. dla ochrony przed polami elektromagnetycznymi → utrzymanie dotychczasowego stanu braku zagrożeń ponadnormatywnym promieniowaniem elektromagnetycznym,
 13. dla ochrony przeciwpowodziowej → zmniejszenie ryzyka wystąpienia powodzi,
 14. dla gospodarki odpadami → ograniczenie ilości powstających odpadów, usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 roku.

 

Na całość opracowywanego Programu składają się następujące części:

TOM I Program Ochrony Środowiska dla Miasta Krakowa na lata 2020-2030

TOM II Diagnoza stanu środowiska

TOM III Prognoza oddziaływania na środowisko

[ESC] lub kliknij